CÁC HỒ SƠ CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG

Biểu báo cáo kèm theo CV 1130 2019 15.01.2021.pdf 

Biểu báo cáo kèm theo CV 1130 20212 06.4.2021.pdf 

Biểu báo cáo kèm theo CV 1130 20213 25.5.2021.pdf 

Biểu báo cáo kèm theo CV 1130 20214 26.7.2021.pdf 

Biểu báo cáo kèm theo CV 1130 20215 18.4.2021.pdf 

Biểu báo cáo kèm theo CV 1130 20216 18.7.2021.pdf 

Biểu báo cáo kèm theo CV 1130 20218 16.19.2021.pdf 

BIEU SO 09 CONG KHAI CAM KET CLGD 18.9.2021.pdf 

BIEU SO 10 CONG KHAI CHAT LUONG2020-2021 28.6.2021.pdf 

BIEU SO 11 CÔNG KHAI CSVC 18.9.2021.pdf

 BIEU SO 12 CONG KHAI DOI NGU2021 18.9.2021.pdf